با توجه به سرد شدن هوا در زمستان و در نتیجه کاهش فشار هوا در داخل مخزن پمپ های آب لازم است در هنگام سرد شدن هوا در زمستان نسبت به تنظیم و افزایش فشار هوا در داخل مخزن فشار هوای پمپ اقدام نمود .فشار پیشنهادی داخل مخزن هوا حدود […]

خواندن بیشتر