تنظیم فشار باد مخزن پمپ آب در زمستان

با توجه به سرد شدن هوا در زمستان و در نتیجه کاهش فشار هوا در داخل مخزن پمپ های آب لازم است در هنگام سرد شدن هوا در زمستان نسبت به تنظیم و افزایش فشار هوا در داخل مخزن فشار هوای پمپ اقدام نمود .فشار پیشنهادی داخل مخزن هوا حدود 80 درصد فشار تنظیم شده کلید فشار می باشد مثلا اگر فشار آب ساختمان را روی 3 بار تنظیم کرده و ستینگ کلید فشار را روی 3 بار تنظیم کرده ایم فشار داخل مخزن در حالت خاموش بودن پمپ باید مقدار 2.4 بار باشد .

کلید اتوماتیک پمپ آب استریم مدل PC-2
کلید اتوماتیک پمپ آب استریم مدل PC-2
کلید اتوماتیک پمپ آب المنت مدل ELT 1-6
کلید اتوماتیک پمپ آب المنت مدل ELT 1-6

فروش کلید اتومات پمپ آب