در جدول زیر انتخاب پمپ بر مبنای تعداد واحد و تعداد طبقات و بر اساس مدل های مختلف پمپ های کالمو و پنتاکس تقسیم بندی صورت گرفته و پمپ مناسب پیشنهاد شده است . البته در ستون های فشار و دبی میزان دبی و فشار مورد نیاز قید شده است […]

خواندن بیشتر

انتخاب پمپ آب مناسب نیازمندداشتن اطلاعات زیر می باشد فشار آب مورد نیاز در بالاترین طبقه مناسب بودن فشار در پایین ترین طبقه و عدم آسیب به لوله ها و شیرآلات در پایین ترین طبقه به جهت فشار بالا کیفیت و طول عمر بالا صدای کم خدمات پس از فروش […]

خواندن بیشتر