بارزترین نشانه خام سوزی مشعل بوی بد و سوزش چشم و بینی می باشد که به دلیل عدم وجود هوای کافی برای سوختن گاز در داخل دیگ می باشد . وقتی تنظیم مشعل به هم خورده باشد و میزان هوای ورودی به مشعل کمتر از میزان مورد نیاز گاز ورودی […]

خواندن بیشتر