ضخامت و مشخصات لوله پی وی سی مناسب فاضلاب

مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان لوله های پی وی سی فاضلاب ساختمان باید از جنس upvc سخت و مطابق استتاندارد های زیر باشد :

 IRSRI 9118,-9119

 EN 1329 part 1,2,3

 در استاندارد EN لوله ها با مشخصات B مناسب نصب روکار و در طبقات می باشد و مشخصات D مناسب جهت دفن در خاک می باشد و BD جهت هر دو کاربری می تواند استفاده گردد .

 ضخامت لوله های پی وی سی فاضلاب به اصطلاح رایج در بازار باید از نوع نیمه قوی و مطابق جدول زیر می باشد که مشاهده می گردد حداقل ضخامت 3 میلیمتر می باشد .

   

 

.