در جدول زیر نمونه ساختار شکست طراحی تاسیسات مکانیکی درمانگاه ارایه شده است که بر اساس آن می توان وزن و درصد هریک از زیر بخش های طراحی تاسیسات مکانیکی را مشخص نمود . جدول ساختار شکست طراحی تاسیسات درمانگاه ردیف عنوان فعالیت درصد 1 تهیه و ارایه گزارش فاز […]

خواندن بیشتر