با توجه به گوناگونی موتورخانه های مختلف معمولا دستمزد اجرای موتورخانه به صورت چکی و پس از بازدید از محل و نقشه ها و لیست تجهیزات مشخص می گردد . برآورد دستمزد اجرای موتورخانه 09123074420 اجرای موتورخانه گرمایشی و نصب دیگ و مشعل و منبع کویلدار اجرای موتورخانه گرمایشی و […]

خواندن بیشتر