ضخامت و مشخصات لوله پی وی سی مناسب فاضلاب

مطابق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان لوله های پی وی سی فاضلاب ساختمان باید از جنس upvc سخت و مطابق استتاندارد های زیر باشد :

 IRSRI 9118,-9119

 EN 1329 part 1,2,3

 در استاندارد EN لوله ها با مشخصات B مناسب نصب روکار و در طبقات می باشد و مشخصات D مناسب جهت دفن در خاک می باشد و BD جهت هر دو کاربری می تواند استفاده گردد .

 ضخامت لوله های پی وی سی فاضلاب به اصطلاح رایج در بازار باید از نوع نیمه قوی و مطابق جدول زیر می باشد که مشاهده می گردد حداقل ضخامت 3 میلیمتر می باشد .

   

 

.

شرایط تست لوله کشی آبسرد و آبگرم مصرفی ساختمان مطابق مقررات ملی ساختمان

پس از پایان لوله کشی آبسرد و آبگرم مصرفی باید دهانه های باز به صورت موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملا هواگیری گردد .پیش از اقدام به آزمایش باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل 2 روز پر از آب نگهداشت .

آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص مجهز به فشار سنج و با فشار حداقل 10 بار در پایین ترین نقطه شبکه لولکشی مورد آزمایش انجام شود .فشار سنج باید در پایین ترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود و کنترل گردد که هیچ یک از قطعات و اجزای لوله کشی نباید با فشار کمتر از 6بار یا حداکثر فشار عملکرد آن،هر کدام که بیشتر باشد،آزمایش شود .

مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد .در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود باید آزمایش فشار آب پس از رفع عیب تکرار شود . پس از نصب لوازم بهداشتی یک بار دیگر آزمایش فشار آب انجام شود .در این مرحله فشار آزمایش برابر با فشار بهره برداری خواهد بود حداقل به مدت یک ساعت

تست لوله کشی آب بهداشتی بر اساس مبحث 16 مقررات ملی ساختما ویرایش 96
نویسنده :عباس خداقلیزاده